Er det dyrt at DGNB-certificere?

31.03.2020

En DGNB-certificering er et fantastisk redskab til at sikre et helhedsorienteret fokus på bæredygtighed i alle byggeriets faser. Det gælder både i designfasen, i valg af materialer og byggemetoder, når det kommer til konstruktion og helhedsøkonomi, eller hvis du for eksempel vil sikre et godt indeklima og en fornuftig driftsøkonomi. DGNB-kriterierne tager højde for det hele. Samtidig kan certificeringsværktøjet også bidrage til en mere lean byggeproces, fordi alt er tænkt ind fra start.

 

Men mange frygter, at en DGNB-certificering automatisk fordyrer et byggeprojekt, og undlader derfor at gøre brug af værktøjet. Det er ikke altid tilfældet, og kommer i høj grad an på de krav, der i forvejen stilles til byggeriet. Samtidig kan en DGNB-certificering på sigt være med til at nedbringe driftsomkostningerne, så en evt. fordyrelse af selve byggeriet hurtigt tjenes hjem igen, når først bygningen tages i brug.

 

Her får du et overblik over de faktorer, der spiller ind i fht. de økonomiske konsekvenser af en DGNB-certificering.

Hvis du har spørgsmål, er du i øvrigt altid velkommen til at henvende dig til vores sekretariat.

 

Økonomi ved DGNB-certificering

 

En DGNB bæredygtighedscertificering indebærer en målbar og dokumenteret gennemgang af et byggeprojekt, hvilket kan medføre tiltag og ydelser med økonomiske konsekvenser.

De relative forhold

Generelt skal det fremhæves, at en meromkostning ved certificering afhænger af udgangspunktet for de eksisterende kvalitetskrav til byggeprojektet. En bygherre med et højt ambitionsniveau til f.eks. indeklima, lavt miljøaftryk (CO2 udslip), materialers robusthed, fleksibilitet i ikke-bærende konstruktioner & tekniske anlæg samt screening for miljøfarlige stoffer vil ikke opleve væsentlige meromkostninger ved en DGNB-certificering. 

  • Anlægsudgifter: De økonomiske konsekvenser for et sølv, guld eller platin niveau afhænger af udgangspunktet for byggeriet, og kan derfor ikke bestemmes generelt set. En vigtig observation fra tidligere erfaringer er, at jo før DGNB-kriterierne bliver introduceret, jo lavere bliver omkostningerne. Det anbefales at introducere kravene i udbudsmaterialet og sikre, at det kommer med i den tidlige fase af byggeprogrammet (designfasen).

 

 

  • Rådgiverydelser: For at komme i mål med at dokumentere de specifikke bæredygtighedsmål for byggeprojektet tilknytter bygherren en DGNB-auditor/konsulent, som ansvarlig for såvel dokumentationsindsamling som bæredygtighedsledelse i hele processen. Udgifterne for disse ydelser er markedsbestemt, og kan variere en del fra projekt til projekt. Økonomien fastlægges med auditor for de aftalte leverancer. For kommuner og regioners vedkommende kan de DGNB-konsulenter som kommunen eller regionen selv har fået uddannet også anvendes.

Individuel evaluering af bæredygtighedsniveau og økonomi

For at komme de økonomiske konsekvenser nærmere kan man bruge en tilgang som beskrevet herunder:

Trin 1: Screening af bygherres nuværende bygningers performance, som giver baggrund for, hvordan de præsterer ud fra DGNB-kriteriernes perspektiv for at etablere et sammenligningsgrundlag.
Trin 2: Bygherre får defineret ambitionsniveau for, hvordan de gerne vil præstere inden for DGNB-systemet (sølv-, guld- eller platinniveau), og hvordan dette opnås gennem de mest relevante bæredygtighedsparametre. 
Trin 3: Når ambitionsniveauet er defineret på kriterieniveau, og overordnet f.eks. sølv og guld, identificeres de nødvendige konstruktions- og byggerelaterede investeringer for at opnå de niveauer indenfor det aktuelle byggeri. På denne baggrund kan der udarbejdes et ønsket antal scenarier for den fremtidige bygningsportefølje.  
Trin 4: Sluttelig udføres på baggrund af ovenstående trin1-3 en økonomisk anlægs- og driftsanalyse baseret på de forskellige scenarier.

Proces som effektiviseringsværktøj

En DGNB-certificering fungerer også som et effektivt procesværktøj for bygherren og de andre involverede parter. Den generelle feed-back fra erfarne bygherrer er, at der er effektivisering og hermed besparelser at hente netop i kraft af proces-effekten.    

 

Figur: Priselementer ved DGNB-certificering

 

DGNB Certificeringsgebyr

Prisen for en DGNB-certificering indebærer et certificeringsgebyr for præcertificering og endelig certificering, der består af to runder af overensstemmelsesvurderinger af dokumentationsmaterialet. De nugældende gebyrer fremgår i nedenstående skema.