Matzen - Tegl huset

Bygningsinfo

Bygningstype: Ikke valgt

Areal: 180 kvm

Bygherre: Gråsten Teglværk  

Auditor: Hanne Tine Ring Hansen  

Arkitekt: Blaavand og Hanson

Ingeniør: Sloth Møller  

Entreprenør: Kjeld Børm

Bygningsår: 2020

Visioner og Verdensmål

Visionen for bygning af Matzen - Tegl huset var at sikre et godt indeklima, lavere energiforbrug, god udnyttelse af kvadratmeter – og samtidig skabe bygningens arkitektoniske værdi. Det unikke ved projektet er den store CO2-besparelse, der er opnået ved at bruge tegl i en tyndere dimension og mange genbrugs materialer. Masser af dagslys og akustik dæmpende og ventilerede lofter. Samlet har renoveringen resulteret i en CO2-reduktion på 20% samt, at indeklimaet formentlig kan blive DGNB hjerte certificeret snart.

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 om Sundhed og trivsel og særligt delmål 3.9, der omhandler kemikalier og forurening, har været prioriteret højt både for de kommende lejere, der skal bo i huset, men også for de håndværkere, der har gået på byggepladsen. På byggepladsen er forhold omkring at mindske støj, vibration, støv og uønsket kemi håndteret løbende. I ENV 1.2 er der opnået 98 point og i SOC 1.2 er der opnået 90 point.

Mål 6 – Rent vand og sanitet

Mål 6 om rent vand og sanitet og særligt delmål 6.3, der handler om vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, og væsentlig øge genanvendelse og sikker genbrug globalt, har været prioriteret højt. Der genbruges 85% af vandet i bruseren som har det største vandforbruger i huset. Samtidig bruges genbrugs vand til toiletskyld. Der opsamles også regnvand til havevanding og bilvask og ligende.

Mål 7 – Bæredygtig energi

Ved at integrere solcelleanlæg i de sydvest og sydøst vendte tagflader, med en hældning til på 30 grader, sikres tilnærmelsesvis optimal udnyttelse af anlægget, som derved har mulighed for at dække hele bygningens beregnede energiforbrug med strøm produceret af vedvarende energikilder. Og forsyne jordvarmeanlægget med strøm via Smartfox på de billige tidspunkter.

Mennesket i centrum

Der har været stort fokus på at vælge gode sunde byggematerialer. Der er helt styr på hvilke materialer og byggevarer, der er indbygget og anvendt i bygningen. Alle opbygninger er gransket for skadelig kemi, og bygherre har nu dokumentation for, hvilke produkter der er anvendt, og at de opfylder kravene om lavt indhold af uønskede stoffer. Inden lejerne flyttede ind i bygningen, blev luftkvaliteten målt. Her opnåede bygningen det bedste resultat i DGNB med lavt indhold af formaldehyd på mindre end 4 ug/m3 og TVOC på under 390 ug/m3. Dagslys har også været et vigtigt parameter. Vi opholder os mange timer i huset og godt dagslys fremmer trivsel. Bygningen ligger i tæt bebyggelse, og støder lige ud til Nybøl nor. Der er mulighed for at se ud på store smukke træer, og en varieret beplantning på terræn med vandet i baggrunden.

Design og arkitektur

Hvis man ankommer til bygningen fra Egernsund broen, bærer området præg af Teglværkernes industrielle historie, og af platantræernes grønne og gyldne nuancer. Det overordnede koncept for bygningen består i en opdeling i to dele: en teglbase med et vertikalt udtryk og en altan der er lavet i stål og glas. Bygningens base består af murværk i ClenaTechBlock format, som måler 10 x 50 cm uden mørtel fuge. Den Røde tegl har både lyse og mørke toner, og taler ind i sine omgivelser med de andre rødlige tegl huse. Den galvaniserede stål altan med glas, giver med sine skyggestreger en god detaljegrad til bygningen. Facaderne ud mod Havnevej giver et moderne udtryk for brug af tegl og stål.. Væggen på bagsiden af huset ved altanen er ikke fuldmuret, netop for at man kan se celleglasset som er imellem murstensskallerne. Det første rum man møder, når man går ind i bygningen herfra er den store åbne og dobbelthøje foyer. Her vælter dagslyset ind, og der er åbent kig til køkken, spisestuen og til etagen på 1. sal. Trapperum, der forbinder etagerne, har dagslys og opleves let og lyst, og er en lille rumlig oplevelse i sig selv, når man skal rundt i huset. De indvendige genbrugs mursten er i Flensborg format og er over hundrede år gamle. De står med sin rustikke overflade som også er med til at højne indeklimaet i huset.

Cirkulær økonomi

Bygningen er tænkt med design for adskillelse for øje. Facaden er opbygget, så den nemt kan tages ned, og de rene materialefraktioner kan genbruges eller genanvendes i andre projekter eller i nye materialekredsløb. Fokus på at undgå skadelig kemi i de anvendte byggevarer, gør det forhåbentlig nemmere at genanvende materialer i fremtiden. Murstene er opmuret med kalkmørtel. Dette sikrer at murstenene let kan adskilles og renses efter nedtagning og anvendes i nyt byggeri. De udvendige mursten er limet med fliseklæb på celleglasset. Disse kan derfor let nedtages og genanvendes. Isoleringen kan grundet facadens opbygning let adskilles fra resten af murstene så delene kan genanvendes. Etage adskillelsen er en bærende betonkonstruktion. Denne kan nedrives og nedknuses og bruges til fx. Stabilgrus i veje og stier, hvilket erstatter naturligt sand og grus. Eller det kan anvendes som tilslag i ny beton, som vi har gjort på badeværelses gulvene i huset.

Innovation

Matzen - Tegl huset fungeret som demohus i flere udviklingsprojekter med fokus på energi, brugerprocesser og bæredygtighed. Bygningen fungerer fortsat som testhus for udvikling (i samarbejde med producenter, DTU og AAU) af løsninger til indvendig måling af partikler og behovsstyret ventilation. Ved indvendige sensorer overvåges fugtforholdende, temperatur Co2 og partikler. I huset er der installeret behovsstyret ventilation, så luftskiftet i hvert enkelt rum tilpasses behovet. Det øger komforten og el-forbruget reduceres. Der sker en stor mængde dataindsamling på rumkonditioner inkl. partikler, og resultaterne sammenlignes med referencelejligheder. Dermed bidrager projektet til fremme af energirigtige komfortforbedringer i huset.

DGNB score for huset

Ambitionen var at få DGNB Platin via en balanceret indsats med hensyn til alle parametre. Generelt set har huset opnået en god score inden for miljø, økonomi, proces, teknisk og social kvalitet på 82 point, så vi opnåede Platin certifikat.

Livscyklusvurdering (LCA)

LCA er en beregning af miljøpåvirkningerne fra alle de materialer og den driftsenergi som indgår i et byggeri set over bygningens levetid. 

Nybyggeriet har gjort at vi kunne få en bedre miljøprofil med hensyn til indlejret energi i byggematerialer og byggeproces. Vi har kunne få EPD på de fleste produkter så vi har  med fordel, kunne udvælge materialer mht. udtømning af begrænsede ressourcer. De små mængder vi har valgt stål til, er typisk de bærende konstruktioner med store miljøbelastninger.

En LCA for et nybyggeri kan optimeres på driftsforbrug så det blive et  lavenergi hus. Derfor var det centralt for Matzen - Tegl projektet at bestræbe at opnå maximal score på ENV 1.1 – LCA for at dokumentere, at der var opnået en optimal balance mellem energioptimering og det tilknyttede materialeforbrug. Dvs. skabe en miljøbevidst transformation af bygningen til de næste 50 års drift.

Livscyklusomkostninger (LCC)

LCC er en beregning af en bygnings levetidsomkostninger set over en tidsperiode på 50 år – herunder anlægs-, vedligeholds-, udskiftnings-, drifts-, og renholdsudgifter til byggeriet.

Den samlede nutidsværdi er 10 % lavere end for referencebygningen, hvilket medfører 91 point for kriterie ECO 1.1. Bygningen er opført med en lav m2 pris og med robuste overflader med lang levetid. Der er udført tidlige komparative LCC analyser af facade-beklædningen (tegl og genbrugstegl), vinduer (træ/alu) og gulvoverflader (genbrugsbeton, mursten og trægulv). Til de tidlige analyser har vi brugt LCCbyg med indhentede priser fra entreprenøren, producentens hjemmeside samt Molio prisdata. Der er beregnet over en periode på 80 år. Resultaterne har haft stor indflydelse på valg af materialer og overflader.