Køge Kyst SH3-3

Bygningsinfo

Bygningstype: Etageejendom/rækkehus

Areal: 7.841 m2

Bygherre: PensionDanmark Ejendomme  

Auditor: Martin Andersson  

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten  

Ingeniør: AFRY  

Entreprenør: Enemærke & Petersen  

Bygningsår: 2020

Introduktioner

Skibet er et blandet boligbyggeri og er ladet med forskellige typer udlejningsboliger, et seniorbofællesskab og parkeringskælder.

Visionen har været at skabe ramme for et boligbyggeri, der fremmer en socialt bæredygtig udvikling af udviklingsområdet ved Søndre Havn i Køge Kyst

Fællesarealer for 50+ livsstilsboliger, ude som inde, er prioriteret højt gennem alle aspekter i projektet. For at kunne understøtte et dagligt samvær og fællesskab, er bebyggelsen disponeret så flest muligt benytter samme ankomstarealer, for derigennem at skabe mulighed for flest mulige spontane møder. Inden projektering udarbejdede Vandkunsten et værdiprogram

11

projektets fælles og offentligt tilgængelige gårdrum og tagterrasser bidrager til at øge tilgængelighed og et bæredygtigt lokalsamfund.

12

Der er ved LCA-beregninger taget stilling til materialernes miljøpåvirkning og alt træ i byggeriet er FSC- eller PEFC-certificeret. Der er valgt materialer og produkter med mindst mulig afgasning til indeklima.

13

projektet er opført på en gammel industrigrund, hvor jorden er oprenset. Den rene jord fra byggegrunden er genbrugt direkte i kvarterets grønninger. Projektet og lokalplanen understøtter desuden en klimaindsats. Regnvand fra bygningen og kvarteret føres til strandengen via grønninger og ved integrationen af regnvandsopsamling i husets landskabsprojekt med åben regnvandsopsamling i gårdrummet.

Tiltag

Mennesket i centrum

Projektet favner forskellighed, livsfaser, aldersgrupper og behov gennem forskellige boligtypologier samt et stort fokus på fællesskab og naboskab gennem landskabelig og arkitektonisk integration af fællesfaciliteter, samt mulighed for tilfældige møder mellem beboerne. Variation i befolkningssammensætningen og boligudbuddet skal tilbyde beboerne mulighed for og incitament til at blive boende over en lang årrække. Der er således lejligheder, rækkehuse og et bofællesskab i byggeriet.

Design og arkitektur

Bebyggelsen åbner sig mod den fælles grønning, med lave bygninger mod syd som lukker sollyset ind i gårdrummet og i boligerne i de nederste etager.

Cirkulær økonomi

Bygningerne er udført i robuste materialer med lang levetid. Lokal nedsivning af regnvand og lokal produktion af el fra solceller bidrager til lave driftomkostninger.

Innovation

Skibet indgår i en større byplanopgave som Vandkunsten har udviklet i samarbejde med Køge Kyst. Køges industrihavn og jernbaneområde skal udvikles til en levende og bæredygtig bydel. En bydel der frem mod 2040 skal binde hele Køge sammen og styrke byens bestræbelser på at blive et attraktivt område i hovedstads- og Øresundsregionen.

Fakta

Byudviklingsprojektet blev søsat i 2009 af Køge Kommune og Realdania med en konkurrence om en udviklingsplan for området. Helhedsgrebet ’Livet før byen – Byen for livet’ blev endeligt vedtaget i 2011

DGNB score for projektet

Projektet er udført til DGNB guld og der er lagt særlig vægt på den sociale bæredygtighed, med et varieret boligudbud og mange fællesarealer samt fokus på det gode indeklima med lave afgasninger fra de anvende materialer.

Livscyklusvurdering (LCA)

Skibet er primært udført i tunge konstruktioner med en høj miljøbelastning i produktions- og udførelsesfase, men med lange levetider og lave påvirkninger i driftperioden. Matrialeforbruget er yderligere reduceret ved at udføre kompakte bygningskroppe.

Livscyklusomkostninger (LCC)

Skibet er primært udført i robuste materialer med høje omkostninger til udførelse men lange levetider og lave driftomkostninger. Driftomkostningerne er yderligere reduceret ved at udføre kompakt bygningskrop med lavt varmetab samt solceller til produktion af el.