Kriterieudvalg for byområder

Formand: Jesper Dahl (Arkitektforeningen/Frederiksberg Kommune)

Øvrige medlemmer: Charlotte Falstrup, Thomas Leerberg (COWI), Io Maria Andersen Schønherr (COBE), Pernille Kern Kernel (Frederiksberg kommune), Andreas Qvist Secher (Rambøll), Kirstine Iversen (By&Havn) og Jesper Ole Jensen (Aalborg Universitet), Rikke Faaborg (By og Havn), Martin Thue Jacobsen (Frederiksberg Kommune) 

Om kriterieudvalget for byområder

Kriterieudvalget for byområder står for input til udvikling af nye certificeringskriterier samt kvalitetsikring af eksisterende.

 

Formål

  • At sætte retning og sikre løbende opdatering og udvikling af DGNB manualens kriterier for byområder
  • At tilstræbe en meningsfuld tilpasning af kriterier for byområder til danske forhold
  • At bidrage til et øget kendskab til DGNB certificering af byområder som en væsentlig metode til sikring af en bæredygtig byudvikling
  • At behandle og godkende dispensationer fra kriterierne i manualen for byområder

 

Baggrund

Udvalget har en overordnet rolle i forhold til at rådgive bestyrelsen om certificering af byområder. Det er nedsat for at sikre løbende fokus på evidens og relevans af kriterier for byområder samt en bred forankring af certificeringen.

Udvalget tager sig af overordnede drøftelser af retning og vægtning af kriterier, mens den egentlige kvalitetssikring ligger i undergrupper, hvor der trækkes på fagpersoner med særlige kompetencer.

Udvalget drøfter desuden problemstillinger vedrørende certificeringsarbejdets organisering samt muligheder og barrierer for udbredelsen af DGNB-certificering for byområder.